For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر حمید رضا عشقی زاده خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات تلفن : 33913407 31 98+ فکس : 33913458 31 98+ وب سایت : حمید رضا عشقی زاده
  • استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات
زمینه های تحقیقاتی :
  • تغییر اقلیم
  • مدل سازی گیاهان زراعی
  • راهبردهای سازگاری با اثرات تغییر اقلیم در نظام های تولید گیاهان زراعی

تحت نظارت وف بومی