For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

انتشارات

Journal Papers
sort ascending
اثر تلقیح قارچ اندوفایت (Piriformospora indica) بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و تحمل گندم در شرایط کمبود فسفر در سیستم هیدروپونیک Winter 1394
بررسی صفات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های محلی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L) در پاسخ به دو سطح نیتروژن در محیط آبکشت Winter 1394
تاثیر کم‌آبیاری و تنش شوری در تولید ارزن پادزهری بر برخی ویِژگی‌های شیمیایی خاک Fall 1394
اثر قارچ اندوفایت Piriformospora indica و باکتري Azotobacter chroococcum بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و تحمل گندم (رقم نیک‌نژاد) به کمبود روی در شرایط گلخانه Winter 1394
کارآیی انرژی و بهره‌وری در نظام‌های تولید سیب زمینی و چغندر قند استان اصفهان Fall 1394
تاثیر تنش رطوبتی بر توزیع و گسترش ریشه و بخش هوایی چهار ژنوتیپ تریتیکاله (Triticosecale wittmack). Summer 1393
ارزیابی کارآیی انرژی و شاخص‌های اقتصادی در نظام تولید گلرنگ (Carthamus tinctorius L) در استان اصفهان Summer 1393
تعیین ارزش غذایی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در تغذیه نشخوارکنندگان Summer 1393
تاثیر سطوح مختلف آهن محلول غذایی بر پاسخ سه رقم آفتابگردان به تنش شوری Spring 1393
ارزیابی ارتباط بین تحمل به شوری ژنوتیپ‌های مختلف گلرنگ در دو مرحله جوانه‌زنی و رشد رویشی Winter 1393
ارزیابی نقش ویژگی‌های ریشه گیاه تریتیکاله (Triticum spp) در تولید دانه تحت شرایط کمبود آب Spring 1393
تاثیر تغذیه آهن بر عملکرد و صفات زراعی گندم‌های بهاره اصلاح شده ایرانی Fall 1392
ارزیابی تحمل ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik.) به دماهای پایین با استفاده از پارامترهای فلورسانس کلروفیل Summer 1392
Conference Papers
sort ascending
پيامد افزايش غلظت دي اكسيدكربن هوا بر برخي ويژگي هاي چهار ژنوتيپ برنج در سطوح مختلف نيتروژن August 1393
ارزيابي پاسخ ژنوتيپ هاي مختلف برنج (Oryza sativa L) به شرايط متفاوت نيتروژن قابل دسترس May 1393
ارزيابي پاسخ ژنوتيپ هاي مختلف برنج (Oryza sativa L) به شوري ناشي از كلريد سديم May 1393
ارزيابي پاسخ ژنوتيپ هاي مختلف گندم به نانوكود كلات آهن در محلول غذايي May 1393
پيامد تيمار تر و خشك شدن بذور بر جوانه زني و رشد گياهچه هاي چهار رقم گندم ديم August 1393
پيامد افزايش غلظت دي اكسيدكربن هوا بر برخي ويژگي هاي چهار ژنوتيپ برنج در شرايط تنش شوري August 1393
گیاه شورزیست ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz): سازوکارهای جوانه‌زنی و استقرار دانه‌رست‌ها September 1392

صفحات